The 2-Minute Rule for WAKE UP WITH DETERMINATION & FOCUS


"जो भी कमी है उसको छोड़ना ही है

ज्ञानसूर्य हूँ .... मास्टर रचयिता हूँ ..... मास्टर महाकाल हूँ ..... मास्टर सर्व

You should not go cancelling Xmas. Completely new #PowerTV swag just hit the Formal retail outlet. Use code STRZPWR for just a special discounted: starz.tv/powerstore pic.twitter.com/8YzxI3OExK

मुझे याद करो, अपने स्वरूप को याद करो!  भगवानुवाच-मैं तुमको राजाओं का राजा

a FREEMAN, is he, that in All those things, which by his strength and wit he will be able to do, is not really hindered to accomplish what he includes a will to. But once the words absolutely free, and liberty, are placed on any issue but bodies, They're abused; for that which isn't subject to movement, is not issue to impediment: and so, when it is claimed, for example, how is free of charge, no liberty of how is signified, but of those that walk in it without halt. And when we say a present is free of charge, There may be not intended any liberty from the gift, but on the giver, that was not certain by any legislation or covenant to offer it.

১.পুণ্য আত্মা অর্থাৎ যে প্রত্যেক সংকল্প আর প্রত্যেক সেকেন্ড নিজের আর অন্য আত্মাদের প্রতি পুন্যের খাতা জমা করে আর করায়

यस्ता श्रेष्ठ संकल्पको विधिद्वारा आत्माहरुलाई सद्गति गर्ने, ईश्वरीय सत्ताद्वारा आत्माहरुलाई हर विपतबाट छुडाउने, सदा पुण्यको पूँजी जम्मा गर्ने र गराउनेवाला, सदा विश्व कल्याणको दृढ संकल्प धारण गर्ने, यस्ता सर्वश्रेष्ठ पुण्य आत्माहरुलाई बापदादाको याद, प्यार एवं नमस्ते। रुहानी बच्चाहरुको रुहानी बाबालाई, गुडमर्निङ्ग, नमस्ते।

eagerly and energetically. They set about (performing) their responsibilities with a will. vol energie بِعَزْمٍ وَتَصْميم، بِحَماسٍ وَنَشاط с желание com gana / garra odhodlaně mit Lust und Liebe med iver με κέφι con ilusión, con entusiasmo, con ganas usinalt بارضایت innokkaasti avec détermination בְּהֶחלֵטִיוּת उत्साह के साथ s voljom, žustro szívvel-lélekkel penuh semangat með ákafa (di buona lena) 本気になって 진지하게 noriai, su will power įkarščiu dedzīgi; ar apņēmību bersemangat achieved enthousiasme av hjertens lyst, av alle krefter z zapałem د رضایت com gana cu încă­păţânare рьяно odhodlane vneto s voljom med friska tag อย่างกระตือรือร้น azimle, hevesle, istekle 起勁地 енергійно کوشش کے ساتھ hăng say 起劲地

टीचर्सलाई त्याग र तपस्या त सदा याद छ हैन? कुनै पनि व्यक्ति वा वैभवको आकर्षणमा नआऊ। नत्र यो पनि एक बन्धन हुन जान्छ— कर्मातीत बन्नमा। टीचर्स स्वयं आफ्नै पुरूषार्थमा सन्तुष्ट छौ? चढ्ती कलाको महसुसता हुन्छ? सबैजना सबैसँग सन्तुष्ट छौ? आफ्नो पुरूषार्थबाट, सेवाबाट फेरि साथीहरुसँग, सबैसँग सन्तुष्ट? सबैको प्रमाणपत्र हुनु पर्छ नि? त्यसैले सबै प्रमाणपत्र छन्— के सम्झन्छौ? यदि तिमी सच्चाईबाट सफाईबाट सन्तुष्ट छौ भने बाबा पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। एक हुन्छ त्यसै भन्नु— सन्तुष्ट छौं, एक हुन्छ सच्चाई–सफाईसँग भन्नु सन्तुष्ट छौं। सदा सन्तुष्ट। यहाँ आएका हौ, कुनै पनि कमी छ भने, स्वयंप्रति वा सेवाप्रति। त्यसैले जो निमित्त बनेका छन् उनीसँग लेनदेन गर। भविष्यको लागि चढ्ती कला गरेर नै जाऊ। कमीलाई भर्न र स्वयंलाई हल्का गर्नको लागि त आउँछौ। यदि कुनै पनि सानोतिनो कुरा छ जसले पुरूषार्थको स्पीडमा बाधा पुर्याउँछ भने त्यसलाई समाप्त गरेर जाऊ। अच्छा!

हार फिर से पहननेवाले, एवर-शान्त विश्व के

However, the pretty idea of self-­Manage has acquired a musty Victorian odor. The Google Textbooks Ngram Viewer demonstrates that the phrase rose in acceptance throughout the nineteenth century but began to totally free fall around 1920 and cratered from the nineteen sixties, the era of doing all your possess factor, permitting all of it hang out and having a wander about the wild side.

१०.जसरी आजकलका यन्त्रहरुद्वारा मरूभूमिलाई पनि हराभरा गरिदिन्छन्, पहाडमा पनि फूल फुलाइदिन्छन्। के तिमी पुण्य आत्माहरुको श्रेष्ठ संकल्पद्वारा निराश आत्माहरु आशावादी बन्न सक्दैनन्?

This note serves only being an introduction to both equally electrical devices and power electronics. It focuses on the most typical devices and methods that an electrical engineer will come across: AC machines, transformers, rectifiers and inverters, in addition to Electrical Drives and Uninterruptible Power Provides.

यसरी हर सेकेण्ड पुण्यको पूँजी जम्मा गर। हर सेकेण्ड, हर संकल्पको मूल्यलाई जानेर, संकल्प र सेकेण्डलाई प्रयोग गर। जुन कार्य आजका अनेक पद्मपतिले गर्न सक्दैनन् त्यो तिम्रो एक संकल्पले आत्मालाई पद्मापद्मपति बनाउन सक्छ। त्यसैले तिम्रो संकल्पको शक्ति कति श्रेष्ठ छ। चाहे जम्मा गर र गराऊ, चाहे व्यर्थ गुमाऊ, यो तिमीमाथि निर्भर छ। गुमाउनेलाई पश्चाताप गर्नु पर्नेछ। जम्मा गर्नेहरु सर्व प्राप्तिको झुलामा झुल्छन्। कहिले सुखको झुलामा, कहिले शान्तिको झुलामा, कहिले आनन्दको झुलामा। र गुमाउनेहरु झुलामा झुल्नेलाई देखेर आफ्नो झोलीलाई हेरिरहन्छन्। तिमी सबै त झुल्ने हौ नि?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *